Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden Alzheimer Netwerk

Artikel 1. Definities

1. Alzheimer Netwerk, statutair gevestigd te Amsterdam, Nederland

2. Alzheimernetwerk.nl: de online community service van Alzheimer Netwerk

3. Betaalde Diensten: de onderdelen van Alzheimer Netwerk die voor Leden toegankelijk zijn tegen betaling van het daarvoor door Alzheimer Netwerk vastgestelde bedrag.

4. Lidmaatschap: de overeenkomst tussen het Lid en Alzheimer Netwerk op grond waarvan het Lid via een Account toegang krijgt tot en het recht heeft gebruik te maken van Alzheimernetwerk.nl, inclusief eventuele abonnementen op Betaalde Diensten.

5. Account: registratie voor een Lidmaatschap met als doel het sociale netwerk uit te breiden.

6. Profiel: de (persoonlijke) gegevens van een Lid die een Lid op zijn Account plaatst.

7. Lid: de natuurlijke persoon die een Account op Alzheimernetwerk.nl heeft.

8. Content: alle door Alzheimer Netwerk en/of haar partners op Alzheimernetwerk.nl geplaatste informatie, waaronder, maar niet beperkt tot tekst, foto’s, grafische afbeeldingen, data, geluid, applicaties, software.

9. Gebruikerscontent: alle door een Lid op Alzheimernetwerk.nl geplaatste informatie, waaronder, maar niet beperkt tot persoonlijke gegevens, tekst, foto’s, grafische afbeeldingen en feedback.

10. Oproepnummer: het administratienummer dat door Alzheimernetwerk.nl wordt toegewezen aan een Account.

11. Initiële Termijn: de periode waarvoor een Lid een abonnement op een Betaalde Dienst afsluit.

Artikel 2. Toegang, registratie en Lidmaatschap

1. Een Lid dient tenminste 18 jaar oud te zijn en alle verplichte velden van het registratieformulier correct en volledig in te vullen. Het is niet toegestaan zich onder een andere naam in te schrijven dan wel anderszins een valse identiteit aan te nemen.

2. Het Lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.

3. Alzheimer Netwerk is gerechtigd ter controle van de inschrijving een kopie van het identiteitsbewijs van de aanvrager te verlangen.

4. Het Lidmaatschap gaat in zodra Alzheimer Netwerk dit aan de aanvrager heeft bevestigd door toezending van een logincode en wachtwoord waarmee een Account kan worden geactiveerd.

5. Alzheimer Netwerk behoudt zich het recht voor een aanvraag tot Lidmaatschap te weigeren, desnoods zonder opgave van redenen.

6. De toegestuurde logincode en het wachtwoord zijn strikt persoonlijk en vertrouwelijk, en het Lid dient hier zorgvuldig mee om te gaan. Meer in het bijzonder mogen de logincode en het wachtwoord niet aan derden ter beschikking worden gesteld of op enigerlei wijze openbaar worden gemaakt.

7. Het Lid is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik van zijn logincode en wachtwoord en voor alle handelingen die via zijn Account worden verricht.

8. Indien en zodra het Lid vermoedt dat onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van zijn logincode, wachtwoord, Account en/of identiteit dient hij Alzheimer Netwerk daarvan direct op de hoogte te stellen. Alzheimer Netwerk is in dat geval gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij noodzakelijk acht ter bescherming van de veiligheid van (de Leden van) Alzheimernetwerk.nl en het Lid dient daaraan zijn volledige medewerking te verlenen.

9. Alzheimer Netwerk behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging de voor Alzheimernetwerk.nl geldende inschrijvingsvereisten te wijzigen c.q. nadere voorwaarden te stellen aan het Lidmaatschap van Alzheimernetwerk.nl.

10. Het is een Lid niet toegestaan om meerdere Lidmaatschappen aan te maken dan wel anderszins meerdere Accounts of Profielen aan te (laten) maken, dan wel een derde namens dit Lid één of meerdere Accounts resp. op of uit naam van dit Lid één of meerdere Profielen aan te laten maken.

Artikel 3. Het gebruik van Alzheimernetwerk.nl

1. Het Lidmaatschap van Alzheimer Netwerk heeft tot doel het vinden van geschikte sociale contacten. De door het Lid op zijn Account verstrekte informatie dient met dit doel verband te houden. Het is niet toegestaan een Account te gebruiken voor andere doeleinden, voor het verrichten van onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die, naar de mening van Alzheimer Netwerk, in strijd zijn met algemeen geldende normen en waarden.

2. Het Lidmaatschap van Alzheimernetwerk.nl is voor eigen risico van het Lid. Dat wil zeggen dat het Lid zelf verantwoordelijk is voor, onder andere, de mate waarin hij/zij persoonlijke informatie verstrekt aan andere Leden, al dan niet ingaat op reacties van andere Leden, rechtstreeks zijn/haar contactgegevens ter beschikking stelt aan andere Leden, andere Leden al dan niet ontmoet en relaties met een ander Lid aangaat of verbreekt.

3. Het Lid zal zich bij het gebruik van Alzheimernetwerk.nl en alle communicatie die hij verstuurt via de door Alzheimer Netwerk of namens geboden faciliteiten onder meer onthouden van:

a. het plegen van inbreuk op (intellectuele eigendoms-)rechten van derden (waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, merkrechten en databankrechten);

b. het plegen van (virtuele) diefstal;

c. het verspreiden van geheime of vertrouwelijke informatie;

d. het verspreiden van onrechtmatige of strafbare teksten en/of beeld- en geluidsmateriaal, waaronder racistische uitingen, (kinder-)porno, crimineel dataverkeer, beledigende uitingen en zogenaamde mailbommen;

e. het doen van obscene dan wel (suggestieve) seksuele uitlatingen;

f. het gebruik van de gegevens van andere Leden voor andere doeleinden dan waarvoor deze zijn bestemd, waaronder het verstrekken van deze gegevens aan derden of het versturen van spam, kettingbrieven of mailings met een commercieel karakter;

g. het plegen van computervredebreuk (‘hacken’);

h. het vernielen, beschadigen of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en software van anderen;

i. het verspreiden van virussen of het anderszins opzettelijk verstoren van communicatie of gegevensopslag;

j. het zich door middel van valse sleutels, valse codes en valse hoedanigheden verschaffen van toegang tot de Content en/of de Gebruikerscontent;

k. het anderszins (al dan niet opzettelijk) nadelig beïnvloeden of verstoren van het gebruik van Alzheimernetwerk.nl door andere Leden.

4. Het is Leden bij het gebruik van Alzheimernetwerk.nl en alle communicatie die zij versturen via de door of namens Alzheimer Netwerk geboden faciliteiten voorts niet toegestaan:

a. direct of indirect contactgegevens zoals telefoonnummers, straatadressen, achternamen, URL’s, e-mailadressen of andere persoonlijk herleidbare informatie in een Profiel op te nemen;

b. verzoeken ter verkrijging van contactgegevens te doen aan andere Leden;

c. binnen 24 uur meer dan drie e-mailberichten te versturen naar hetzelfde Lid, zonder eerst van het betreffende Lid antwoord of toestemming daarvoor te hebben gekregen;

d. foto.s van seksuele aard, jeugdfoto’s, groepsfoto’s, foto’s van dieren of foto’s van andere mensen dan het Lid zelf op een Profiel te publiceren;

e. een Profiel te gebruiken als blog, column of daarop anderszins teksten of afbeeldingen te plaatsen die niet direct of indirect gericht zijn op het vinden van sociale contacten;

f. een valse identiteit aan te nemen c.q. zich als een ander voor te doen;

g. Alzheimernetwerk.nl op enigerlei wijze te gebruiken voor het adverteren voor diensten of producten, of voor enig ander (commercieel) doel dat niet in overeenstemming met het doel van Alzheimernetwerk.nl is.

5. Profielen dienen eerlijke en correcte informatie over het Lid te bevatten en mogen niet misleidend zijn. De op een Profiel geplaatste informatie dient door het Lid actueel te worden gehouden en in geval van feitelijke wijzigingen onverwijld te worden aangepast of bijgewerkt.

6. Alzheimer Netwerk is gerechtigd om alle Profielen te controleren en is tevens gerechtigd om bij constatering van gebruik van Alzheimernetwerk.nl in strijd met het bepaalde in deze Gebruiksvoorwaarden zonder opgave van redenen, zonder voorafgaande waarschuwing of ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst een Profiel te wijzigen, weigeren of verwijderen, een Account tijdelijk of definitief te blokkeren, een Lid tijdelijk of definitief de toegang tot Alzheimernetwerk.nl te ontzeggen en/of het Lidmaatschap te beëindigen.

Artikel 4. Betaalde diensten

1. Een abonnement op een Betaalde Dienst komt tot stand op het moment dat Alzheimer Netwerk dit aan de aanvrager heeft bevestigd en wordt aangegaan voor de Initiële Termijn. Wanneer het Lid kiest voor automatische verlenging wordt het abonnement, na afloop van de Initiële Termijn, stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd.

2. Indien na het afsluiten van het abonnement, de Betaalde Dienst toch niet wenst af te nemen kun je het abonnement binnen 7 werkdagen ontbinden via het contactformulier op de website. Indien binnen deze termijn gebruik maakt van de Betaalde Dienst gaat u er mee akkoord dat herroeping van het abonnement niet meer mogelijk is.

Artikel 5. Prijzen en betalingsvoorwaarden

1. Alle bedragen zijn in euro en inclusief omzetbelasting (BTW), tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2. Alzheimer Netwerk zal aankondiging als prijzen van Betaalde Diensten wijzigen. In geval van periodiek verschuldigde bedragen, is Alzheimer Netwerk gerechtigd middels schriftelijke kennisgeving en met inachtneming van een termijn van drie maanden de geldende prijzen aan te passen. Het Lid is alsdan gerechtigd om binnen zeven werkdagen na de bedoelde kennisgeving het Lidmaatschap schriftelijk te beëindigen tegen de in de kennisgeving genoemde datum waarop de prijswijziging in werking zou treden.

3. Alle facturen dienen zonder korting of verrekening te worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities.

4. In geval van automatische incasso zal het bedrag direct na de vooraankondiging van de incasso door Alzheimer Netwerk worden geïnd.

5. Bij gebreke van tijdige betaling van een verschuldigd bedrag,is het Lid, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, vanaf de oorspronkelijke vervaldatum de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling ook na ingebrekestelling uitblijft, is Alzheimer Netwerk gerechtigd de vordering uit handen te gegeven. In dat geval is het Lid naast de verschuldigde hoofdsom (inclusief opgelopen rente) tevens gehouden tot volledige vergoeding van (buiten-) gerechtelijke incassokosten, verband houdende met de inning van de vordering, met een minimum van EUR 62,00 ex BTW.

6. Na stilzwijgende verlenging van een abonnement op een Betaalde Dienst zal Alzheimer Netwerk een betalingstermijn hanteren die gelijk is aan de Initiële Termijn. Alzheimer Netwerk zal de periodiek verschuldigde betalingen vooraf incasseren door middel van automatische incasso.

7. Er vindt geen restitutie van door het Lid reeds betaalde bedragen plaats gedurende de Initiële Termijn. Indien het Lid een abonnement op een Betaalde Dienst opzegt na stilzwijgende verlenging, ontvangt het Lid het reeds betaalde abonnementsgeld voor de resterende betalingstermijn terug.

Artikel 6. Privacy

Het privacybeleid van Alzheimer Netwerk zoals beschreven in de Privacyverklaring maakt integraal deel uit van deze gebruiksvoorwaarden.

Artikel 7. Intellectueel eigendom

1. Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot Alzheimernetwerk.nl, zoals maar niet beperkt tot, het siteontwerp, de vormgeving, de handelsnamen en merken en de Content van Alzheimer Netwerk, maar met uitzondering van de Gebruikerscontent, komen toe aan Alzheimer Netwerk en/of haar partners. Het Lid dient zich te onthouden van elke inbreuk op deze rechten, waaronder begrepen het mogen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Alzheimer Netwerk openbaar maken, bewerken, verveelvoudigen, kopiëren, of anderszins (her)gebruiken van (een deel van) de Content.

2. Het is verboden om de diensten, webpagina’s, computercodes of elementen waaruit de diensten van Alzheimer Netwerk zijn opgebouwd op enige manier te bewerken, kopiëren, dupliceren of downloaden, uit te zenden, door te sturen, commercieel te gebruiken en/of te distribueren dan wel op enige andere wijze te verveelvoudigen of openbaar te maken.

3. Het Lid staat er voor in dat de door hem op Alzheimernetwerk.nl geplaatste Gebruikerscontent geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-)rechten van derden en vrijwaart Alzheimer Netwerk zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken van derden ter zake en voor alle schade (inclusief alle kosten) die Alzheimer Netwerk in verband met dergelijke aanspraken lijdt. Door het uploaden van Gebruikerscontent geeft het Lid Alzheimer Netwerk het onherroepelijke recht om deze Gebruikerscontent zonder betaling van enige vergoeding aan het Lid openbaar te maken, te bewerken, te verveelvoudigen, te kopiëren en/of anderszins te (her)gebruiken in het kader van de diensten van Alzheimer Netwerk, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het mailings, nieuwsbrieven en dergelijke. Alzheimer Netwerk is (derhalve) onder meer gerechtigd om de foto van een Lid zoals geplaatst in zijn/haar Profiel te gebruiken in banners en andere uitingen op resp. in advertenties voor Relatieplanet.nl, tenzij het Lid in zijn/haar Profiel heeft aangegeven dat de foto uitsluitend op verzoek van een ander Lid mag worden getoond.

4. Het is Leden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende(n) niet toegestaan om door derden op Alzheimernetwerk.nl gepubliceerde Gebruikerscontent op enige wijze openbaar te maken, te bewerken, te verveelvoudigen, te kopiëren of anderszins te (her)gebruiken.

Artikel 8. Beëindiging van het Lidmaatschap

1. Het Lidmaatschap kan door het Lid op elk gewenst moment worden beëindigd via de website, per e-mail aan ledendesk@alzheimernetwerk.nl of per post aan Alzheimer Netwerk, Heemstedestraat 9, 1059 CX Amsterdam, onder vermelding van uw Oproepnummer.

2. Alzheimer Netwerk is gerechtigd, naar haar eigen discretie, om een Lidmaatschap zonder nadere aankondiging of ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien:

a. het Lid een of meer van zijn verplichtingen uit hoofde van deze Gebruikersvoorwaarden of anderszins, niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt;

b. het Lid handelt in strijd met wettelijke voorschriften;

c. het Lid verdacht wordt van, dan wel veroordeeld is wegens het plegen van een strafbaar feit;

d. het Lid onder curatele is gesteld, onder bewind is gesteld, in aanmerking is gekomen voor schuldsanering, danwel het aannemelijk is dat het Lid anderszins niet aan de uit het Lidmaatschap voortvloeiende verplichtingen kan voldoen;

e. Alzheimer Netwerk naar haar oordeel één of meerdere gegronde klachten over het gedrag van het Lid op Alzheimernetwerk.nl heeft ontvangen;

In geval van beëindiging van het Lidmaatschap door Alzheimer Netwerk is Alzheimer Netwerk gerechtigd eventuele bestanden van het Lid onmiddellijk te verwijderen en hem verdere toegang tot Alzheimer Netwerk te onthouden.

3. Wanneer Alzheimer Netwerk wegens overmacht gedurende een periode langer dan een maand niet aan zijn verplichtingen jegens een Lid kan voldoen, is Alzheimer Netwerk gerechtigd het Lidmaatschap te beëindigen middels een daartoe strekkende schriftelijke verklaring of e-mail aan dat Lid.

4. In geval Alzheimer Netwerk besluit haar activiteiten (geheel of gedeeltelijk) te staken eindigt het Lidmaatschap daarmee automatisch.

5. Beëindiging van het Lidmaatschap in overeenstemming met het in dit lid bepaalde leidt nimmer tot enige aansprakelijkheid van Alzheimer Netwerk en laat onverlet enige vordering van Alzheimer Netwerk op het betreffende Lid.

Artikel 9. Niet naleving; aansprakelijkheid van het Lid

1. In geval van niet-naleving van enige verplichting voortvloeiende uit het Lidmaatschap, waaronder, maar niet beperkt tot, niet naleving van enige bepaling van deze Gebruikersvoorwaarden door het Lid, is Alzheimer Netwerk gerechtigd om zonder nadere aankondiging en/of ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst:

a. het Profiel te wijzigen;

b. het Account tijdelijk te blokkeren;

c. het Lidmaatschap te beëindigen;

onverminderd het recht op eventuele schadevergoeding en/of andere aan Alzheimer Netwerk uit hoofde van deze Gebruikersvoorwaarden en/of de wet toekomende rechten.

2. Het Lid is aansprakelijk voor en vrijwaart Alzheimer Netwerk zowel in als buiten rechte van alle aanspraken van derden in verband met onrechtmatig gebruik van zijn logincode, wachtwoord en/of Account, de gevolgen van het gebruik van Alzheimernetwerk.nl in het algemeen en/of niet naleving enige verplichting door het Lid uit deze gebruiksvoorwaarden of anderszins.

Artikel 10. Geen garantie: aansprakelijkheid van Alzheimer Netwerk

1. Alzheimer Netwerk spant zich er voor in Alzheimernetwerk.nl zorgvuldig te onderhouden, vrij van virussen te houden, ononderbroken beschikbaar te stellen en gepland onderhoud tijdig aan te kondigen.

2. Alzheimer Netwerk garandeert uitdrukkelijk niet dat:

a. het Lidmaatschap resulteert in het vinden van een (geschikt) sociaal netwerk;

b. de op Alzheimernetwerk.nl gepubliceerde Content en Gebruikerscontent juist en/of volledig is dan wel geschikt is voor het doel waarvoor deze wordt gebruikt;

c. de werking van Alzheimernetwerk.nl foutloos is en niet zal worden onderbroken door storingen of voor zover noodzakelijk voor reparaties.

3. Op Alzheimernetwerk.nl geplaatste Gebruikerscontent, alsmede anderszins door derden geplaatste meningen, columns, artikelen, adviezen, mededelingen, advertenties, aanbiedingen of andere informatie zijn afkomstig van de betreffende auteur(s) en/of aanbieder(s). Alzheimer Netwerk is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en kan de juistheid, volledigheid of het nut daarvan niet garanderen.

4. Tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Alzheimer Netwerk, is Alzheimer Netwerk niet aansprakelijk voor (de gevolgen van):

a. ontwrichting van een bestaande of nieuwe relatie ten gevolge van het Lidmaatschap;

b. gedrag van andere Leden of derden als gevolg van of in verband met het Lidmaatschap of gebruik van Alzheimernetwerk.nl;

c. gebruikmaking van op Alzheimernetwerk.nl gepubliceerde informatie;

d. verlies van een logincode en/of wachtwoord dan wel voor onrechtmatig gebruik van het Account of de identiteit van het Lid;

e. het gebruik door andere Leden en overige derden van door een Lid op Alzheimernetwerk.nl  gepubliceerde of via Alzheimernetwerk.nl verzonden informatie

f. uitval en/of onbereikbaarheid van Alzheimernetwerk.nl, het uitlekken van vertrouwelijke gegevens, (elektronische) storingen.

5. Enige aansprakelijkheid van Alzheimer Netwerk is in elk geval beperkt tot directe schade aan zaken en tot ten hoogste een bedrag van 1.000,- euro per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met één en dezelfde oorzaak. Alzheimer Netwerk is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen reputatieschade, gevolgschade, gederfde winst of geleden verlies.

Artikel 11. Slotbepalingen

1. In geval van gehele of gedeeltelijke overname, fusie of juridische splitsing van Alzheimer Netwerk, gaan de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit het Lidmaatschap over op de verkrijgende partij en is het Lid jegens de verkrijgende partij gehouden tot nakoming van zijn verplichtingen voortvloeiende uit het Lidmaatschap en deze Gebruikersvoorwaarden.

2. Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen door Alzheimer Netwerk op elk moment worden gewijzigd. De gewijzigde voorwaarden worden gepubliceerd op Alzheimernetwerk.nl en zijn alsdan direct van toepassing, ook op alle lopende Lidmaatschappen.

3. Indien een bepaling uit deze gebruiksvoorwaarden of uit enige overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Alzheimer Netwerk zal in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, die de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling zo veel mogelijk benadert.

4. In alle gevallen waarin deze Gebruiksvoorwaarden niet voorzien beslist Alzheimer Netwerk.

5. De (neutrale) Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Waarborg zijn aanvullend van toepassing op de Gebruiksvoorwaarden van Alzheimer Netwerk. In alle gevallen waarin deze Gebruiksvoorwaarden en de (neutrale) Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Waarborg strijdig met elkaar zijn geldt de voor de consument meest gunstige voorwaarde.

6. Op het Lidmaatschap en op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen een Lid en Alzheimer Netwerk dienen bij uitsluiting aanhangig gemaakt te worden bij de bevoegde rechter te Groningen; dan wel, ter keuze van Alzheimer Netwerk, bij de bevoegde rechter van de woonplaats van het Lid.

 

Aanvullend: (neutrale) Algemene Gebruiksvoorwaarden Thuiswinkel Waarborg

Inhoudsopgave

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 – De prijs
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 – Betaling
Artikel 14 – Klachtenregeling
Artikel 15 – Geschillen
Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

3. Dag: kalenderdag;

4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2. Identiteit van de ondernemer

Alzheimer Netwerk
Heemstedestraat 9, 1059CX Amsterdam
Telefoonnummer: 06-53 888 773 (op werkdagen tussen 9.00 en 19.00 uur)
E-mailadres: info@alzheimernetwerk.nl
KvK-nummer: 0000000, Kamer van Koophandel Noord-Nederland te Amsterdam
Btw-identificatienummer: 00000000000000

Artikel 3. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4. Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

de prijs inclusief belastingen;

de eventuele kosten van aflevering;

de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;

de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;

de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5. De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6. Herroepingsrecht

1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies. registratie en Lidmaatschap

Artikel 7. Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8. Uitsluiting herroepingsrecht

1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

f. voor losse kranten en tijdschriften;

g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

c. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9. De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 10. Conformiteit en Garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Artikel 11. Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12. Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
– te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
– tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
– altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

4. Een overeenkomst die voor bepaalde  tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde  tijd  is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

7. Een overeenkomsten met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement)  wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode

Duur

8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13. Betaling

1. Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14. Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 15. Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16. Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.